KJØPSBETINGELSER

1. FORUTSETNINGER

Tjenestevilkårene omfatter vilkårene nedenfor, pris betingelsene for det bestilte produkt hos MooCommerce AS, informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet og databehandleravtale som er en del av den avtale som disse vilkårene utgjør, se punkt 8 nedenfor. Dette utgjør den avtale som inngås mellom MooCommerce AS og juridisk ansvarlig (heretter kalt Bruker) i henhold til bestillingsskjemaet (som omtales som «avtalen» nedenfor). Inngås avtalen på vegne av juridisk person (som et aksjeselskap), innestår Bruker for at denne har fullmakt til å binde juridisk person ved avtaleinngåelsen.

Avtalen er inngått når brukeren har sendt korrekt bestillingsskjema og mottatt bekreftelse på at MooCommerce AS har mottatt dette skjemaet. MooCommerce AS forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling etter egen vurdering.

2. REGISTRERING

I forbindelse med registreringen via oppgitt bestillingsskjema vil vi lagre dine data elektronisk. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.

3. BRUKERS PLIKTER OG ANSVAR

4. KREDITTVURDERING

MooCommerce kan foreta en kredittvurdering av kunden ved å innhente informasjon fra offentlige  kilder og/eller kreditt informasjonsbyråer. MooCommerce har rett til å avvise en ordre basert på en  vurdering av kundens kredittinformasjon. MooCommerce har også rett til å kansellere en bestilling som  allerede er initiert, dersom kunden ikke er kredittverdig etter MooCommerces mening.

5. INGEN ANGRERETT

Det foreligger ingen angrerett ved kjøp av nettbutikk gjennom MooCommerce AS, siden slikt kjøp gjøres ikke som forbruker. Etter at prosessen med produksjon av nettbutikk som bl.a. innbefatter spesialdesign og spesiell tilrettelegging av nettstedet vil det påløpe kostnader og bruk av ressurser for MooCommerce AS, som Bestiller er ansvarlig for.

6. PRISER OG BETALING

Alle priser er oppgitt eks. mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene justeres jevnlig og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, endringer i markedet, lovgivning eller endring av funksjonalitet. MooCommerce AS, plikter i god tid før neste forfall å gjøre Bruker oppmerksom på ev. prisendringer.

Har du begrensninger for hvor mange ordrer du kan motta per mnd. og overskrider disse, vil du automatisk bli oppgradert til ny produktpakke.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og faktureres forskuddsvis hver 12. måned med 10 dagers betalingsfrist. Første faktura vil oversendes så snart som mulig etter start mail er mottatt. Minimum lisensperiode er 12 måneder fra fakturadato. Kunden kan ikke nedgradere produktpakke i bindingsperioden.

Ved betaling etter betalingsfristen vil det pålegges et fakturagebyr, som for tiden er på kr. 75. Ved forsinket betaling belastes kunden purregebyr etter ytterligere 10 dager. Etter én purring, vil saken bli oversendt inkasso hvis ikke innbetaling er registrert innen 14 nye dager, hvor omkostninger for inkasso vil bli belastet Bruker. Ved overføring til inkasso stenges tjenesten levert av MooCommerce AS.

7. INTEGRASJONER

MooCommerce AS vil gjøre tilgjengelig ulike integrasjoner som kan velges å benyttes i nettbutikken. Disse integrasjonene vil kunne ha ulike vilkår knyttet til seg, og som må aksepteres ved tilknytning av integrasjonene. Integrasjonene fungerer slik som MooCommerce AS har satt det opp, for behov for spesialtilpasning av integrasjoner gjelder gjeldende timepriser.

  • MooCommerce har ingen kontroll over innholdet på tredjeparts nettsteder som kan være en  tilknyttet part. MooCommerce garanterer ikke, støtter ikke og påtar seg ikke ansvar for slike nettsteder,  deres innhold eller deres personvernpraksis. MooCommerce er ikke ansvarlig for, og fraskriver seg  uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til tap eller skader forårsaket av bruk eller avhengighet av noe  innhold, funksjoner, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelige via slike nettsteder. MooCommerce  vil ikke være part i eller på noen måte overvåke transaksjoner inngått av kunden i forbindelse med  andre nettsteder levert av tredjeparter.
  • Vi stiller høye krav til hosting og ber om at vi arrangerer hosting for løsningen din gitt av oss. Ta  kontakt med din kunderådgiver hvis du har spørsmål.
  • Om produktet MooCommerce har levert til kunde benytter seg av tredjepartsløsninger, gjøres kunde  med dette klar over at slike løsninger stadig må vedlikeholdes eller oppgraderes. Arbeid på løsninger  som ikke lenger er kompatible regnes som ekstraarbeid og faktureres deretter.
  • MooCommerce forbeholder seg retten til å trekke tredjepartsløsninger samt løsninger utviklet av  MooCommerce som ikke fungerer optimalt i infrastrukturen i prosjektet. I disse tilfellene vil kunde bli  tilbudt en alternativ løsning, eller eventuelt refundering for utgiftene brukt til innkjøp av nevnte løsning. Kostnadene ved slikt arbeid vil faktureres kunde som ekstraarbeid.Templates vil kunne bli endret uten videre varsling.

8. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil nettbutikken og konto hos MooCommerce AS bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid og etter varsel fra MooCommerce AS vil nettbutikken og konto hos MooCommerce AS permanent stenges. Ønsker du å gjenåpne en stengt butikk, vil det påløpe et åpningsgebyr som for tiden er kr 1 000. 

MooCommerce bestemmer at bruk av klienten eller en hvilken som helst bruker av tjenestene utgjør en vesentlig sikkerhetsrisiko for MooCommerce eller en tredjepart; kan ha en vesentlig  negativ innvirkning på tjenestene eller systemene eller dataene til en hvilken som helst annen klient;  eller kan underkaste MooCommerce, dets tilknyttede selskaper eller noen tredjepart vesentlig  ansvar.

  • MooCommerce har rimelig grunn til å mistenke at klienten og / eller noen av brukerne bruker  tjenestene til falske, ulovlige eller uautoriserte formål.
  • Kunden begår et vesentlig brudd på en hvilken som helst kontraktsperiode, og et slikt brudd er  ikke i stand til å avhjelpe, eller, hvis det er i stand til å avhjelpe, ikke utbedres innen en periode på  tretti (30) dager etter at den ble skriftlig varslet; eller en insolvens hendelse av klienten inntreffer, eller klienten opphører eller truer med å slutte å  videreføre hele eller vesentlig del av sin virksomhet.

9. AVSLUTNING AV TJENESTEN (OPPSIGELSE)

Bruker kan til enhver tid avslutte bruk av tjenesten minimum 14 – fjorten dager før lisensperioden utløper. Etter dette vil ny periode påløpe (gjelder forhåndsfakturert lisenspris).

Oppsigelse av webtjenester skal formidles oss skriftlig pr. e-post. MooCommerce AS holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Ved avslutning av tjenesten – uavhengig av grunn – vil MooCommerce AS oppbevare data fra nettbutikken og i tilknytning til kontoen som er opprettet hos MooCommerce AS i inntil én måned. Dersom data skal overføres ut fra tjenesten, må MooCommerce AS kontaktes. Overføring av data fra tjenesten forutsetter at alle utestående beløp er betalt til MooCommerce AS, og at MooCommerce AS får vederlag for arbeidet med å overføre data. MooCommerce AS kan kreve at vederlag for overføring av data forskuddsbetales eller at det stilles sikkerhet for MooCommerce AS sitt vederlag før arbeidet påbegynnes.

10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

MooCommerce AS er databehandler for de personopplysninger som legges inn i tjenesten fra MooCommerce AS Behandling av personopplysninger som MooCommerce AS gjør på vegne av Bruker som behandlingsansvarlig, reguleres av databehandleravtale mellom MooCommerce AS og Bruker, og som aksepteres ved aksept av disse betingelser. Betingelsene for databehandleravtalen følger som vedlegg til avtalen nedenfor.

11. TVISTER

Ved tvist mellom kunden og MooCommerce AS vedrørende denne avtalen skal partene søke saken løst ved forhandlinger. Dersom slike ikke fører frem, skal denne bringes inn for de ordinære domstoler med Østfold tingrett som eksklusivt verneting.

12. Endringer i tjenestevilkårene

MooCommerce forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i disse vilkårene ved å  publisere en revidert versjon av disse vilkårene på nettstedet. Den reviderte versjonen av vilkårene for  bruk vil tre i kraft fra det tidspunktet den ble publisert første gang. Kunden vil være underlagt  vilkårene for bruk som gjelder på det tidspunktet kunden bruker tjenestene. Kundens fortsatte bruk av  tjenestene indikerer at de aksepterer slike oppdateringer og endringer. Kunden rådes til å sjekke  vilkårene for tjenester fra tid til annen for oppdateringer eller endringer som kan påvirke kunden. MooCommerce endret sist disse vilkårene for bruk på datoen som ble oppgitt i begynnelsen av disse  vilkårene for bruk.

13. KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål, kontakt oss: [email protected]

Organisasjonsnummer: 931 435 949 

Navn/foretaksnavn: MOOCOMMERCE AS